PROGRAMA
PIGAIM

CONSULTA DE BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR. CURS 2020-2021

Senyor/a,

Per consultar la resolució de la vostra sol·licitud heu d'introduir el número de document d'identitat (DNI, NIE) del representant legal (Pare, mare o tutor/a legal de l'alumne) i el número de identificació de l'alumne (IDALU).